Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών μεθοδολογιών με βάση τις οποίες σχεδιάζεται, υλοποιείται, ελέγχεται και τελικά μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία ένα σύνθετο έργο λογισμικού.