ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών μεθοδολογιών με βάση τις οποίες σχεδιάζεται, υλοποιείται, ελέγχεται και τελικά μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία ένα σύνθετο έργο λογισμικού. Το μάθημα ξεκινά με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού και ακολούθως εξειδικεύει στην αντικειμενοστραφή ανάλυση και υλοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο σπουδαστής ολοκληρώνει την παρακολούθηση του μαθήματος, έχει αποκτήσει πρακτικές γνώσεις αναφορικά με την υλοποίηση συνθέτων έργων λογισμικού.