ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών στο πεδίο του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. Η φιλοσοφία του μαθήματος αποσκοπεί στο να αναγνωριστούν οι έννοιες αυτές, μέσω των οποίων ο σπουδαστής μαθαίνει να κατασκευάζει αυτόνομες εφαρμογές, αλλά και εφαρμογές διαδικτύου με χρήση της γλώσσας Java. Το μάθημα ξεκινά με την εισαγωγή στην αντικειμενοστραφή λογική και ακολούθως εξειδικεύει στην κατασκευή εφαρμογών, με χρήση εργαλείων υλοποίησης κώδικα.

ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Java

Java Swing